سوال ریاضی سوم دبستان

در ۲۷, بهمن ۱۳۸۸ توسط

هندسه و مسئله ی هندسه - پایه  سوم ابتدایی

مجموع طول و عرض یک مستطیل  ۴۳ سانتی متر است. محیط آن را به دست آورید.

برای رسم کردن دایره ای به قطر ۱۸ سانتی متر، دهانه پرگار را چقدر باز می کنیم؟

به مثلثی که هر سه ضلع آن مساوی باشد مثلث ……………… می گویند.


اگر عرض مستطیلی ۷ سانتی متر و طول آن سه برابر عرضش باشد، مساحت و محیط این مستطیل را حساب کنید.

مربعی داریم که مساحت آن ۴۹ متر مربع است، محیط آن چقدر است؟

مربعی داریم که محیط آن ۳۶ متر است ، مساحت آن را به دست آورید.

مستطیلی داریم که طول آن ۲۷ میلیمتر است.اگر عرض آن ثلث طولش باشد ، مساحت آن را به دست آورید.

دو چهار ضلعی نام ببر که هر چها ر ضلع آ ن با هم مساوی باشند.

بهترین وسیله  برای کشیدن دایره  ……………. است.

دو خط متقاطع و دو خط موازی را بکشید.

یک شکل بسته بکش که دو گوشه ی راست داشته باشد.

جای نوک سوزن پرگار …………… دایره است.

یک استوانه و یک پنج ضلعی را بکش.

قابی داریم که به شکل لوزی است و طول هر ضلع آن ۲۳۷ میلی متر است؛ محیط آن را حساب کنید.

—————————————————————————–

مسئله  ریاضی -  پایه سوم ابتدایی

درکلاس سوم یک مدرسه ۲۷ دانش آموز درس می خوانند. اگر هر دانش آموز در هر روز ۳ پاکت شیر بخورد، در یک روز شاگردان این کلاس چند پاکت شیر می خورند؟ در یک هفته چند پاکت شیر می خورند؟

فروشنده ای در یک قفسه از فروشگاهش ۱۸ چراغ قوه دارد. اگر او درقفسه ی دیگر سه برابر این قفسه اول چراغ قوه داشته باشد، او روی هم چند چراغ قوه دارد؟

خیاطی ۵۸  دکمه دارد. اگر او برای هر پیراهن ۹ دگمه  بدوزد؛ او برای چند پیراهن دکمه دارد؟ چند دکمه برای او باقی می ماند؟

مادر سعید برای او یک کیف به قیمت ۶۸۹۲ تومان خرید. اگر او به فروشنده ۴ اسکناس ۲ هزار تومانی بدهد، فروشنده باید چقدر به مادر سعید پس بدهد؟

یک اتوبوس ساعت ۸ صبح از تهران به سمت یزد حرکت کرد. اگر ساعت ۵ بعد از ظهر به یزد برسد ، چند ساعت در راه بوده است؟ اگر سرعت اتوبوس ۸۰ کیلومتر بر ساعت بوده باشد، فاصله تهران تا یزد چند کیلومتر است؟

پدری ۳۶ سال دارد. اگر سن فرزندش ربع سن پدر باشد ؛ پدر چند سال از فرزندش بزرگتر است؟

اگر هر دست لیوان ۶ عدد لیوان باشد، برای یک پذیرایی از ۳۶ مهمان به چند دست لیوان نیاز داریم؟

اگر قیمت یک بستنی ۲۸۵ تومان باشد، برای خرید ۳ بستنی باید چند اسکناس ۵۰۰ تومانی بدهیم؟ فروشنده باید چقدر را به ما پس بدهد؟

مادری ۳۲ آب نبات دارد. اگر او سه فرزند داشته باشد، به هر فرزند چند آب نبات می رسد؟ چند تا باقی می ماند؟

لیلا ۶۸ صفحه از کتابی را خوانده است. اگر او ثلث کتاب را خوانده باشد، کل کتاب چند صفحه است؟

——————————————————————–

مسئله  حساب -  پایه سوم ابتدایی

عدد    ۳۸۰۰۴۷ را با حروف بنویسید.

عدد پانصد و هفتاد هزار و پانزده را به عدد بنویسید.

———————–

در جاهای خالی عدد مناسب بنویس:

۵×۱۰۰×۸= ……

۴۵× …… = ۴۵۰۰

۹×۸=…..                         ۷ ×۷ =……

۸×(۱۲÷۳)= …….

 

(۳۶÷۶)+۲۵= …..

(۳×۷) +۸ = ….

۱۳ ×۶=(۸×۶)+(…..×۶)

مضرب هایی از عدد ۷ را بنویسید که از ۱۵ بیشتر و از ۳۶ کمتر باشند.

عددی که برابر است با ۱۲ یکی و ۳۰ ده تایی و ۱۴ صدتایی را بنویسید.


تقسیم رو به رو را روی محور اعداد نشان بده:   ۳ ÷۱۵


جاهای خالی را پر کنید:

ثلث برابر است با ……

خمس برابر است با …..


با توجه به  عدد   ۳۱۵۲۰۶ به سولات زیرپاسخ دهید.

کدام رقم در مرتیه هزارگان است؟

عدد ۱ در چه مرتبه ای است؟


یک دایره ترسیم کرده و ربع آن را رنگ کنید.

یک مستطیل بکشید و به هشت قسمت مساوی تقسیم کنید. حالا سه قسمت آن را رنگ کنید. چه کسری از آن رنگ شده؟ چه کسری از آن رنگ نشده است؟

———————————————————

ساعت و تبدیل واحد - پایه  سوم ابتدایی

ساعت یک ربع به سه را تر سیم کنید.

ساعت ۷ و نیم را ترسیم کنید.

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید:

ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه همان ساعت ……….. مانده به ۶ است.

ساعت ۲ و نیم همان ساعت ۲ و …….. دقیقه است.

ساعت ۱۸ یعنی  ساعت …………  بعد از ظهر.

به ساعت ۴ بعد از ظهر ساعت ……. هم می گویند.

چند میلی متر برابر است با ۴۷ سانتی متر؟

چند متر و چند کیلو متر برابر است با    ۳۷۹۵ متر؟

اگر ۸۴۶ گرم از ۲ کیلوگرم کم کنیم چند کیلو گرم و چند گرم باقی می ماند؟

برای تقویت ریاضی بچه ها با نمونه سوال ، گیم و کاردستی کلیک نمایید.

هر گونه کپی برداری بدون ذکر لینک سایت کودک سیتی غیر مجاز است.

به اشتراک بگذارید

468 ad