نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان

در ۲۵, دی ۱۳۸۹ توسط

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی برای نیم ترم اول

۱- با رقم های ۵ ، ۰ ، ۹ ، ۲  و ۱ کوچکترین و بزرگترین عدد پنج رقمی را بنویسید.

۲-اختلاف بین بزرگترین عدد شش رقمی با تکرار رقم ها و بزرگترین عدد شش رقمی بدون تکرار رقم ها را به دست آورید.

۳- در جای خالی عددهای مناسب را بنویسید:

………….+ ۳۰۰۰۰ + ……… + ۲۰۰ + ……….+ ۶ = ۱۳۸۲۳۶

۴- در کدام مرتبه از یک عدد هفت رقمی نمی توان عدد صفر را قرار داد؟

۵- ارزش مکانی عدد صفر در کدام عدد بیشتر است؟ دورش را خط بکشید.

۲۹۰۰۰۷۸۹     –   ۵۸۰۶۹۵۰   –  ۱۰۸۹۲۳۲۵

۶- با استفاده از پرگار نیمساز زاویه های زیر را ترسیم کنید.

۷- در شکل رو به رو تعداد نیم خط، پاره خط و خط راست را بنویسید:

۸-  حسین به یک فروشگاه رفت و یک دفتر ۲۷۸۰ تومانی، یک دفتر نقاشی ۳۲۷۰ تومانی و یک مداد ۲۲۵ تومانی خرید. ۱۲۷۵ تومان هم برایش باقی ماند. حسین چقدر پول داشته است؟

۹- پرستو در این سال ۱۸۹۸ صفحه کتاب خوانده است. اگر امین از پرستو ۹۹۷ صفحه کمتر خوانده باشد، حساب کنید امین چند صفحه کتاب خوانده است.

۱۰- جمع سن مینا و خواهرش ۲۸ سال است. دو سال پیش جمع سن آن ها چقدر بوده است؟

۱۱-  هر جفت عدد زیر را یک بار با هم جمع ، یک بار در هم ضرب  و یک بار از هم تفریق کنید:

۷۸۹۳   و  ۶۵۸

۱۰۰۹  و  ۶۸۹

۶۹۳۷  و  ۴۶۸

۱۲- برای رسم یک خط به حداقل چند نقطه نیاز داریم؟

۱۳- اگر همه قطر های یک مستطیل را بکشیم، چند پاره خط خواهیم داشت؟

۱۴- در ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه زا ویه عقربه ساعت شمار و دقیق شمار از چه نوعی است؟

۱۵- یک خط به طول ۴ سانتی متر را کشیده و عمود منصف آن را با استفاده از گونیا  ترسیم کنید.

۱۶- در شکل زیر گوشه های شکل را نام گذاری کرده و دو زاویه تند و دو زاویه باز را نام ببرید.

۱۷ – در جای خالی عدد مناسب بنویسید:

۲۵ × ….. + ۲۵ × ۶ = ۲۵ × (۱۶+۶)

۱۲ × ۸ × ۲۵۸ = ۲۵۸ × ….. × ۱۲

۱۸ – سینا و مهدی هر کدام یک جامدادی دارند که داخلش دو  مداد سیاه و هفت مداد رنگی است. جمعا چه تعداد مداد داخل جامدادی ها وجود دارد؟

۱۹- تعداد خودکارهای لیلا ۱۹ تا  و تعداد خودکارهای مریم ۳ برابر لیلا است. اگر هر خودکار ۲۷۵۶ ریال قیمت داشته باشد، ارزش کل خودکارها چند ریال است؟

۲۰- جواد با اتوبوس از شهری به سمت تهران حرکت می کند. اگر سرعت اتوبوس ۷۳ کیلومتر بر ساعت باشد و او پس از ۷ ساعت به تهران برسد، فاصله آن شهر تا تهران چقدر است؟

برای تمرین جدول ضرب به صورتی شیرین و جذاب  به لینک های زیر بروید:

تمرین  جذاب جدول ضرب – ۲

تمرین زیبای  جدول ضرب – ۱

تالیف : سایت کودک سیتی

هر گونه کپی برداری بدون ذکر نام  و لینک سایت KoodakCity ممنوع است.

به اشتراک بگذارید

468 ad